Skip to main content

Tv-året 2018 – fördjupningsmaterial om tittande och konsumtion

Fördjupningsmaterial till pressmeddelandet TV4 fortsätter samla Sverige i en digital värld – 2018 starkaste året hittills för TV4 Play och TV4:s kanaler”.

RÖRLIG BILD 2018

Den totala konsumtionen av rörlig bild fortsätter att öka och under 2018 noterades på nytt rekordnivåer. Under hösten såg den genomsnittlige svensken på rörlig bild under hela 5 timmar och 25 minuter per dygn (4 timmar och 38 minuter år 2017) enligt MMS Rörliga bilder*. Det är fortsatt de digitala plattformarna som står för tillväxten, även om traditionell tv fortfarande står för majoriteten av allt tittande på rörlig bild. Enligt MMS Trend och Tema stod AVOD och SVOD för drygt 37 procent (32 procent år 2017) av totalkonsumtionen av rörlig bild, medan linjär tv stod för 63 procent (68 procent år 2017).

*Enligt MMS Rörliga bilder avser den redovisade tittartiden för 2018 den sammanräknade tiden då respondenterna inte ombetts räkna bort den tid de tittat på olika innehåll, skärmar eller plattformar samtidigt. Den sammanräknade tittartiden ska alltså inte ses som den totala nettotiden man ser på rörlig bild utan istället som den sammanräknade bruttotiden ett genomsnittligt dygn.

ONLINE VIDEO 2018

TV4 Play gör ett nytt rekordår genom en fortsatt framgångsrik digital förflyttning. Med stora ökningar av såväl konsumtion, registrerade användare och levererade reklamkontakter befäster TV4 Play positionen som den största kommersiella AVOD-aktören, och utökar avståndet till övriga aktörer, med totalt 54 procent av den MMS-mätta kommersiella konsumtionen.

2018 blev ett nytt rekordår för TV4 Play på en lång rad områden. Genom en växande marknadsandel, där över hälften av den MMS-mätta konsumtionen skedde på TV4 Play, drygade TV4 Play ut försprånget gentemot de kommersiella konkurrenterna. Med över 4,7 miljoner registrerade användare har TV4 Play dessutom etablerat sig i det absoluta toppskiktet av inloggade tjänster i Sverige, och är den största inloggade tv-tjänsten. I absoluta tal var TV4 Play dessutom den av de av MMS mätta tv-aktörerna som visade på klart kraftigast tillväxt sett till antalet levererade reklamexponeringar till annonsörerna (se vidare under ”Annonsmarknad 2018”).

Förflyttningen av TV4 Play, från en catch-up-tjänst till en go-to-destination där tv-upplevelsen likt i den traditionella världen både börjar och fortsätter, har under året fortsatt röna stora framgångar. I linje med TV4:s övergripande strategi att gå från tittare till användare har satsningar gjorts på en breddning av utbudet – däribland utökat dokumentärt innehåll, webbexklusiva format och digitala förlängningar av linjära publikfavoriter – och likaså på en publiceringsstrategi i framkant, förbättrade förutsättningar för en mer personaliserad tv-upplevelse samt ökad kvalitet i annonsmiljön (se ”Annonsmarknad 2018”). Framgångarna för TV4 Play stärker därmed den långsiktiga satsningen på en total-tv-upplevelse, där sättet att konsumera innehållet inte spelar någon roll, vare sig för användarna eller annonsörerna.

Enligt MMS webb-tv-mätningar ökade den spenderade tiden på TV4 Play med 24 procent, till 93,8 miljoner timmar under 2018 (75,7 miljoner timmar 2017). Motsvarande siffror för övriga kommersiella tv-aktörer som låter sig mätas av MMS var för NENT Group 22,4 miljoner timmar (25,7 miljoner timmar 2017), för Discovery Networks 28,7 miljoner timmar (20,6 miljoner timmar 2017) och för Aftonbladet TV 28,3 miljoner timmar (22,2 miljoner timmar 2017). Därutöver tillkommer konsumtionen på Youtube som inte ingår i MMS mätningar, men enligt Svenskarna och internet 2018 tittade 87 procent av internetanvändarna någon gång på Youtube under 2018. Tv-kanalernas playtjänster och prenumererade streamingtjänster växte dock totalt sett mer än Youtube under det gångna året enligt samma rapport.

TV4 Play ökade under 2018 sin andel av de kommersiella tv-husens spenderade tid på Play-tjänsterna från 52 procent till 54 procent och stärkte därmed positionen som den största aktören, större än alla de kommersiella konkurrenterna tillsammans. NENT Group hade sin tur en kommersiell andel på 13 procent, Discovery Networks på 17 procent och Aftonbladet TV på 16 procent. Adderas den konsumtion av TV4:s livekanaler och TV4-innehåll som streamades på C More ökar den konsumerade tiden av TV4-innehåll med ytterligare över 20 miljoner timmar. Därutöver tillkommer den konsumtion av TV4-innehåll som sker på sociala plattformar, så som Facebook och Youtube, med syfte att driva konsumtion till TV4:s egna plattformar.

Även antalet strömstarter på TV4 Play ökade under året och nådde nya rekordnivåer, från 272 miljoner startade strömmar år 2017 till 373 miljoner år 2018. För NENT Group var motsvarande siffra 80,3 miljoner strömstarter (97,7 miljoner 2017), för Discovery Networks 93,9 miljoner (58,3 miljoner 2017) och Aftonbladet TV hade drygt 1,6 miljarder strömstarter (609,3 miljoner 2017). Det bör noteras att det i perioder saknas data för Aftonbladet TV under såväl 2017 som 2018, varför jämförbarheten mellan åren begränsas något. Aftonbladet har under den här tiden också förändrat videostrategin med bland annat fler autostarter, små spelarfönster och integration av exempelvis bildspel som räknas som online video och som skiljer sig väsentligt från de tv-upplevelser som de traditionella tv-husen levererar, både sett till konsumtionstid och upplevelse.

Genom förhållandet mellan spenderad tid och antal strömstarter blir det också tydligt hur de traditionella tv-husen har en mångdubbelt längre genomsnittlig konsumtionstid än vad exempelvis Aftonbladet TV har, samt en online video-upplevelse som är mer lik den traditionella tv-upplevelsen där tittarna och användarna konsumerar hela program och under en betydligt längre tid, vilket också ökar antalet potentiella reklamkontakter, och upplevelsen av reklamen. För TV4 Play var den genomsnittliga konsumtionstiden per startad ström drygt 15 minuter under 2018 (17 minuter 2017). För NENT Group och Discovery Networks låg snittiden på knappt 17 minuter (16 minuter 2017) respektive 18 minuter (21 minuter 2017) per strömstart. För Aftonbladet TV var motsvarande siffra bara drygt 1 minut (2 minuter 2017).

Innehållsmässigt är det dels de stora etablerade publikfavoriterna så som Så mycket bättreIdol och Bonde söker fru som varit framgångsrika också på TV4 Play, men även webbexklusiva format som Younger och TV4 Plays storsatsning Love Island har gått starkt. Det sistnämnda, och då både Love Island Sverige och UK inräknat, stod för drygt 5,6 miljoner konsumerade timmar under 2018 och tog sig direkt in på topp 10-listan över TV4 Plays mest populära format på alla relevanta parametrar. Likaså de digitala förlängningarna av några av TV4-kanalens mest populära program, så som Torpet och Bachelor – Tjejerna berättar allt, har rönt framgångar. Konsumtionen av aktualitetsinnehåll har också den varit betydande och under 2018 ökade Nyhetsmorgon drygt 40 procent i spenderad tid på TV4 Play medan TV4Nyheterna hade samma tillväxt, 40 procent, sett till antal strömstarter jämfört med 2017. Höstens valsatsning, som rönte stora framgångar linjärt, gick väldigt bra även digitalt med ett adderat och stort tittande på TV4 Play, där exempelvis TV4:s partiledardebatt hade mer än tre gånger högre webbpublik (87 000) på TV4 Play än vad Aftonbladet hade på sin partiledardebatt (27 000), utöver de 890 000 tittarna som såg på TV4.

SVT Play är fortsatt störst bland de svenska webb-tv-aktörer som ingår i MMS mätningar. Under 2018 stod SVT för 341 miljoner spelade timmar (248 miljoner 2017) och drygt 1,98 miljarder strömstarter (1,44 miljarder 2017).

LINJÄRT 2018

Det linjära tv-tittandet fortsätter som väntat att minska, men TV4 som kanal ökar både det faktiska tittandet och sina tittartidsandelar. TV4 som kanalhus gör sitt andelsmässigt bästa år någonsin och TV4 som enskild kanal gör sitt bästa år sedan 2005. TV4 är största kanal och största kanalhus i alla kommersiella målgrupper. TV4 närmar sig också SVT1 som största kanal i befolkningen som helhet.

Under 2018 såg den genomsnittliga svensken på traditionell tv under drygt 2 timmar och 13 minuter per dygn. Jämfört med 2017 innebär det en minskning på cirka 7,6 minuter (5,4 procent).

I TV4-kanalernas huvudmålgrupp 15-64 år ägnade varje person i genomsnitt 1 timme och 49 minuter per dygn åt traditionell tv. TV4-kanalerna är fortsatt det största tv-huset i samtliga kommersiella målgrupper under 64 år och under 2018 ökade man tittartidsandelar i såväl den egna huvudmålgruppen som i övriga relevanta målgrupper. SVT är det tv-hus som tappar mest både sett till andelar och tid, medan de kommersiella kanalerna står emot bättre.

TV4-kanalerna

Av den totala tiden på ungefär 2 timmar och 13 minuter ägnade den genomsnittliga tv-tittaren nästan 45 minuter åt TV4:s kanaler, vilket är en minskning med 1 minut mot 2017.

TV4-kanalerna nådde under det gångna året en ny rekordhög tittartidsandel på 34,2 procent i huvudmålgruppen 15-64 år (33,8 procent 2017). Det är den högsta totala andelssiffran någonsin. TV4-kanalerna stod alltså fortsatt för mer än en tredjedel allt tv-tittande under 2018. Också Discovery Networks ökade i samma målgrupp mot föregående år, från 13,8 procent 2017 till 15,4 procent 2018, vilket i stor utsträckning kan tillskrivas OS-sändningarna. NENT Group, som under 2018 för första gången sände hockey-VM, ökade marginellt från 17,2 procent 2017 till 17,4 procent 2018.

TV4-kanalerna befäste också positionen som största tv-huset i de kommersiella konkurrenternas huvudmålgrupper. I målgruppen 15-44 år ökade TV4-kanalerna sina andelar från 31,7 procent år 2017 till 32,1 procent år 2018 och i 15-49 år ökade man andelarna från 32,1 procent år 2017 till 32,8 procent år 2018. Discovery Networks ökade i sin tur i 15-44 år, från 15,5 procent år 2017 till 17,0 procent år 2018 samtidigt som NENT Group minskade något i 15-49 år, från en andel på 18,6 procent år 2017 till en andel på 18,5 procent år 2018.

SVT är fortsatt det största tv-huset sett till befolkningen som helhet (+3) men för 2018 syns en betydande minskning i tittartidsandel mot föregående år – från 37,1 till 34,9 procent. Samtidigt står TV4-kanalerna för en ökning i samma målgrupp och år 2018 noterades en andel på 33,5 procent (32,4 år 2017) medan Discovery Networks nådde en andel på 12,3 procent (10,8 år 2017) och NENT Group 13,6 procent (13,2 år 2017).

TV4

TV4:s innehållsstrategi, med högkvalitativt svenskt innehåll inom såväl drama och underhållning som samhälle, sport och nyheter, har även under 2018 varit mycket framgångsrik, när satsningen på att stärka huvudkanalen TV4 intensifierade ytterligare. Tack vare det ökar TV4 tittandet både i antal minuter (från 30 till 31 minuter i hela befolkningen och från 25 till 26 minuter i huvudmålgruppen 15-64 år), och sett till tittartidsandelar.  I huvudmålgruppen 15-64 år syns en markant ökning i tittartidsandel jämfört med 2017 – från 21,5 procent till 23,6 procent. TV4 gör därmed sitt andelsmässigt bästa år sedan 2005 och drygar på samma gång ut avståndet till konkurrenterna. SVT1 minskade sin andel i samma målgrupp från 19,6 procent till 19,1 procent, SVT2 minskade från 5,7 procent till 5,1 procent samtidigt som TV3 ökade från 4,9 procent till 5,7 procent och Kanal 5 ökade från 5,9 procent till 7,7 procent.

TV4 fortsatte dessutom att öka sina andelar i konkurrenternas målgrupper. I 15-44 år ökade man från 21,3 procent till 22,9 procent. Kanal 5, som under året sände bland annat vinter-OS, ökade i samma målgrupp från 7,7 procent till 9,2 procent. I 15-49 år ökade TV4 från 20,9 procent till 23,0 procent samtidigt som TV3, vilka sände bland annat hockey-VM, såg en mindre ökning från 5,7 procent till 6,6 procent. SVT1 tappade i befolkningen som helhet – från 25,6 procent år 2017 till 24,5 procent år 2018 – samtidigt som TV4 ökade till 23,6 procent (21,5 år 2017), vilket betyder att TV4 knappar in på SVT1 som största tv-kanal och när året summeras skiljde enbart 0,9 procentenheter, vilket är den minsta marginalen sedan år 2008.

Bakom framgångarna står ett synnerligen starkt innehållsår där sommarens fotbolls-VM för herrar och höstens riksdagsval som väntat kom att locka stor publik. Det gjorde också numera väletablerade publikfavoriter så som Let’s danceSå mycket bättreBonde söker fru och Talang samt drama- och humorsatsningar så som BeckMorden i Sandhamn och Sjölyckan som har drivit konsumtion och tittande både på TV4 och C More. Också bevakningen inom ramen för TV4Nyheterna, Nyhetsmorgon, Malou efter tio, Kalla Fakta och Brottsjournalen har bidragit till det höga tittandet. Höstens valsatsning kom här att vara en viktig beståndsdel och med räckvidd på hela 5,5 miljoner unika tittare var valsatsningen också den största, mest heltäckande och mest sedda någonsin för kanalen.

Sjuan och TV12

Jämfört med 2017 noterades en viss minskning för Sjuan i tittartidsandel i huvudmålgruppen kvinnor 25-64 år – från 5,6 procent till 5,2 procent. Bland Sjuans framgångsrika program under året låg Biggest Loser i topp.  

För TV12, som under 2017 gjorde all time high vad gäller andelar, skedde en viss minskning under 2018, och kanalen hade totalt en andel på 3,1 procent (3,6 procent år 2017) i huvudmålgruppen män 25-64 år.

Genom den framgångsrika satsningen på att ytterligare stärka huvudkanalen TV4 går alltså TV4-kanalerna, trots minskningen för Sjuan respektive TV12, totalt sett kraftigt framåt.

TOPPLISTOR 2018

187 programepisoder med fler än 1 miljon tittare.

De stora publikdragarprogrammen fortsätter att locka storpublik. TV4 hade under 2018 187 programepisoder med en publik på över miljonen. Bland dessa fanns program från hela TV4:s breda innehållspalett – med nyheter, underhållning, sport, drama och humor – representerade.

Det gångna årets mest sedda TV4-program var VM-matchen mellan Sverige och Schweiz med 2 972 000 tittare och sommarens VM-fest var överlag en stor tittarsuccé, i synnerhet de matcher som Sverige spelade. Bland övriga program med miljonpublik fanns underhållningsprogram så som Bingolottos uppesittarkväll (2 253 000), Let’s dance (1 854 000), Så mycket bättre (1 767 000), Bonde söker fru (1 424 000), Talang (1 305 000), Sveriges Mästerkock (1 297 000) och Idol (1 234 000) men också humor- och dramasatsningar som Sjölyckan (1 545 000), Hundraettåringen som smet från notan och försvann (1 157 000) samt Morden i Sandhamn(1 107 000). TV4Nyheterna fortsatte dessutom att locka många tittare – som mest 2 365 000 – och med sin storpublik 365 dagar om året fortsatte Nyhetsmorgon att vara ett av TV4:s mest sedda program.

På den totala listan över de 100 mest sedda programmen under 2018 hade TV4 19 program från olika genrer. TV3 hade i sin tur 5 program (uteslutande ishockey-VM) och Kanal 5 hade 1 program (vinter-OS). Övriga program på listan sändes av SVT och där var det Kalle Anka och hans vänner (3 786 000) samt Melodifestivalen (3 610 000) som totalt sett lockade flest tittare.

För TV4 Play var de mest sedda programmen Så mycket bättre med en onlinerating** på 245 000, följt av Younger samt Love Island Sverige med en onlinerating på 231 000 respektive 228 000. På fjärde plats hamnade Bonde söker fru – Kärlek åt alla med en onlinerating på 219 000. Även TV4:s valprogram var framgångsrika digitalt – exempelvis hade sändningarna från Partiledardebatten i Gävle en onlinerating på 87 000. Årets mest sedda klipp på TV4 Play var ”Hör Chris Kläffords hyllningssång till Avicii” med en onlinerating på 166 000.

Bland konkurrenterna var det Julkalendern: Storm på lugna gatan för SVT Play (onlinerating 1 213 000), Paradise Hotel för NENT Group (onlinerating 217 000) och Wahlgrens värld för Discovery Networks (onlinerating 351 000) som låg i topp.

**Onlinerating är måttet på den genomsnittliga publikstorleken online under ett helt program, vilket är något annat än antalet strömstarter, som inte tar hänsyn till längden på tittandet. Det är därmed det mått som är mest likt de vanliga tittarsiffrorna för traditionell tv.

ANNONSMARKNAD 2018

Tack vare en framgångsrik satsning på total-tv och på att digitalt transformera såväl tittande som affär förstärker TV4 positionen som marknadsledare inom kommersiell tv över alla plattformar. Med ett räckviddstillskott för TV4 Play som överstiger räckviddsminskningen linjärt har TV4 ökat den totala räckvidden under de senaste fem åren, trots minskningar i linjärt tittande. TV4 är också den aktör som levererar mest reklamkontakter till marknaden, både traditionellt och digitalt – och digitalt ökar TV4 Play mest av alla aktörer, och levererar nu mer än dubbelt så många högkvalitativa videokontakter som någon av de andra aktörerna som mäts av MMS.

Total-tv-satsning ger ökad total räckvidd för TV4

TV4 befäster och stärker sin position som ohotad ledare inom kommersiell tv både som räckviddsmedia och som effektleverantör för annonsörer samt leverantör av reklamkontakter inom rörlig bild, oavsett plattform. TV4 Plays fortsatta tillväxt har bidragit till att räckvidden för TV4 totalt har ökat över tid, från 65 procent 2014 till 66 procent 2018 (Kantar-Sifo Orvesto).

Under 2018 fortsatte TV4 att utmana traditionella konventioner genom ambitionen att ständigt utvecklas för att erbjuda marknadens bästa annonserbjudande. För linjär tv lanserades målgruppen ”Barnfamiljer” som ett led att i att utvecklas bortom de traditionellt definierade målgrupperna med ålder och kön. Givet de senaste årens tittarframgångar med t.ex. Nyhetsmorgon (som fortsatt levererar fler tittare än andra kommersiella kanaler gör i prime time) förändrades även prime- vs. off prime-paketeringen i målgrupper (som Alla/Män/Kvinnor 15-49 år) till en All Day-produkt.

Inom sponsorskap och redaktionella samarbeten stärktes TV4:s erbjudande ytterligare med fler och mer integrerade samarbeten med annonsörerna. TV4:s största format såldes slut rekordtidigt och framgången för formaten och TV4:s sponsorer översteg förväntningarna.

Den fortsatta tillströmningen av användare till TV4 Play stärkte TV4:s kommersiella räckvidd och dataerbjudande med möjlighet till ytterligare fördjupningar och digitala styrningar. Den programmatiska handeln fortsatte att öka och slå nya rekord. TV4 utvecklade under året också tekniskt stöd för programmatiska medieköp på tv-skärmen i hemmet.

Innan årets slut var TV4 live med tre av de sex största operatörerna – Telia, ComHem och Boxer – och har som ensam tv-kanal lanserat tekniskt stöd för dynamiskt anpassad tv-reklam. Det innebär att reklaminslagen kan anpassas utifrån varje givet tillfälle i operatörens tjänst och bidrar även till att addera ytterligare räckvidd för annonsköpare.

Styrkan i TV4:s annonserbjudande bekräftades under året då TV4 utsågs till Årets Media 2018 – det bästa och viktigaste annonsmediet för svenska annonsörer – av Sveriges marknadschefer, i samband med Resumés utmärkelse Sveriges bästa marknadschef.

Online video

Under 2018 fortsatte kraven på transparens och mätbarhet att öka. Tillsammans med frågor om annonsmiljö, brand safety, viewability och completion rate kom detta att vara vägledande i vidareutvecklingen av TV4 Plays erbjudande under året. Som ett led i detta beslutades vid årsskiftet om en förändring i grundförutsättningen för annonsförsäljningen – med start 1 januari 2019 erbjuder TV4 Play hundraprocentig leveransgaranti och tar därmed enbart betalt för annonser som visats i sin helhet (cost per completed view, CPCV). På så sätt ökar såväl kvaliteten som standarden för erbjudandet mot annonsörerna.

Redan 2018 blev dock ett rekordår för TV4 Plays annonserbjudande. Annonslagret fortsatte öka i samma takt som tidigare år och i absoluta tal var TV4 Play den av tv-aktörerna som visade på kraftigast tillväxt sett till antalet reklamexponeringar – under 2018 levererade man drygt 440 miljoner fler reklamexponeringar jämfört med 2017 och med en marknadsandel på 42 procent behöll man positionen som den största leverantören av reklamkontakter till den svenska online video-marknaden. För de aktörer som det finns jämförelsetal så ökade marknaden som helhet med 24 procent mellan 2017 och 2018.

Totalt levererade TV4 Play över 2,1 miljarder reklamexponeringar (med en completion rate på 96 procent) under 2018. Därefter följde Aftonbladet TV med drygt 1 miljard reklamexponeringar (74 procent completion rate) och 20 procent av marknaden, NENT Group med 980 miljoner exponeringar (98 procent completion rate) och 19 procent av marknaden, Discovery Networks med 510 miljoner exponeringar (99 procent completion rate) och 10 procent av marknaden. Expressen TV, som tillkom i MMS reklammätningar (man mäter fortfarande inte innehållet) under året, hade 405 miljoner exponeringar (60 procent completion rate) och 8 procent av marknaden. Skillnaden i completion rate mellan broadcast-aktörer och andra aktörer är markant, där de förstnämnda levererade mellan 96 och 99 procent medan de sistnämnda låg på mellan 60 och 74 procent.

Räckvidd linjärt

I linje med tidigare års utveckling så fortsatte den linjära räckvidden att minska också under 2018 för de flesta tv-kanalerna. Detta till trots bibehåller TV4-kanalerna och TV4 Play sin totala räckvidd och sedan 2014 har TV4 till och med ökat sin totala räckvidd med 1 procentenhet, till 66 procent 2018 (Kantar-Sifo Orvesto).

För de linjära TV4-kanalerna minskade veckoräckvidden från 61,6 procent till 58,4 procent i huvudmålgruppen 15-64 år. I samma målgrupp minskade också NENT Groups veckoräckvidd från 46,01 procent till 43,85 procent mellan 2017 och 2018, medan Discovery Networks minskade från 40,93 procent till 38,66 procent. Också i de konkurrerande tv-husens huvudmålgrupper var tendensen densamma. I målgruppen 15-44 år hade TV4-kanalerna en veckoräckvidd på 46,94 procent (51,38 procent år 2017), medan motsvarande siffror för Discovery Networks var 30,78 procent (33,71 procent år 2017) och 35,10 procent (38,72 procent år 2017) för NENT Group. I målgruppen 15-49 år hade TV4-kanalernas en veckoräckvidd på 50,58 procent (54,61 procent år 2017) samtidigt som NENT Group nådde en räckvidd på 37,98 procent (41,00 procent år 2017) och Discovery Networks på 33,55 procent (35,93 procent år 2017).

Trots en viss minskning så var TV4, liksom under 2017, den absolut största kommersiella kanalen under 2018. I huvudmålgruppen 15-64 år minskade veckoräckvidden för TV4 något, från 52,80 procent till 51,24 procent. I samma målgrupp tappade TV3 från 25,55 procent till 24,47 procent och Kanal 5 från 28,60 till 28,39. Också i konkurrenternas – TV3 och Kanal 5 – huvudmålgrupper var TV4 fortsatt största kanal. I 15–44 år hade TV4 en veckoräckvidd på 39,92 procent (42,58 procent år 2017) medan den för Kanal 5 var 22,69 procent (23,68 procent år 2017). I 15-49 år hade TV4 vidare en veckoräckvidd på 43,42 procent (45,55 procent år 2017) samtidigt som TV3 nådde en räckvidd på 20,61 procent (22,20 procent år 2017).

TRP-leverans

Den totala mängden TRP*** som tv-kanalerna levererade till annonsmarknaden minskade under 2018 med 4,6 procent (motsvarande drygt 47 000 ratings) i målgruppen 15-64 år. TV4-kanalen gick dock fortsatt starkt och tappade mindre än marknaden som helhet – kanalen producerade 2 500 TRP mindre än 2017 (en minskning med 1 procent) men levererade endast 0,2 procent färre linjära reklamkontakter i A15-64, trots nedgången i det totala tittandet.

För TV4-kanalerna totalt sett så minskade TRP-leveranserna med totalt 6,7 procent, och producerade därmed 36 500 TRP mindre än 2017. TV12 producerade 8 000 TRP mindre (en minskning på 17 procent). Totalt sett tappade NENT Group 6,8 procent (motsvarande 15 500 TRP) medan TV3 ökade drygt 5 000 TRP (6 procent), detta delvis tack vare ishockey-VM. TV6, TV8 och TV10 minskade med totalt 20 000 TRP (-13 procent). Discovery Networks ökade 2,5 procent (motsvarande 5 100 TRP), mycket tack vare vinter-OS. Kanal 5 ökade 15 procent (motsvarande 14 000 TRP).

***TRP, Target Rating Point, 1 TRP=1 procent av tittandet i en specifik målgrupp.

Källor: Tittar- och konsumtionssiffrorna bygger på MMS officiella mätningar för 2018, MMS HotTop webb, MMS Rörliga bilder, MMS Trend & Tema, Kantar-Sifo Orvesto, Svenskarna och internet 2018. Bland TV4-kanalerna ingår också C Mores linjära kanaler, och bland NENT Groups kanaler ingår också Viasatkanalerna.

Tabell med tittartidsandelar 2018. 

Tabell med spenderad tid och reklamkontakter AVOD 2018.